گواهینامه‌های مجتمع دخانیات تهران

      

                                                                   

  متن کامل گواهینامه ها در لینک های زیر قابل دسترس می باشد 

                                                                                                          /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/18-E-1002759-TIC-TEHRAN-14001.pdf  

                                                                                                          /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/18-O-1002759-TIC-TEHRAN-45001.pdf 

Close