شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

تعامل شفاف و دوسویه با شرکای تجاری و اعتماد سازی با مشتریان، یکی از سیاستهای راهبردی شرکت در دو سال اخیر بوده و با جدیت تداوم خواهد داشت
رشد شاخص های عملکردی در هشت ماهه سال ۱۴۰۰
صدور پروانه فعالیت موزه دخانیات ایران به مدت ۳سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

    

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مسئولیت های اجتماعی

Close