توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

محل تصویر  سردر منطقه :

  مدیر منطقه :

امیرحسین - هدایتی

لیسانس - حسابداری

محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :

  سرپرست اداری و مالی :

کیانوش - الهیاری

لیسانس - حسابداری

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه : دخانیات استان همدان

محل تصویر