تاریخ 1401/06/01         ساعت 11:55:50     گروه خبری روابط عمومی

با خضوردر کارخانجات قرق، هیأت تجاری صنعتی جمهوری تاتارستان روسیه از ظرفیت های مجتمع دخانیات گلستان، بازدید به عمل آورد
تصویر

هیات تجاری جمهوری تاتارستان روسیه از کارخانجات قرق بازدید واز ظرفیتهای  صنعتی و کشاورزی توتون آگاه شد

بازدید  ظرفیت توتونهای مانی پوله قرق

در این دیدار مهندس وزیری با برشمردن مزیتهای توتون تیپ شرقی و غربی کشت شده در سطح گلستان،  میهمانان را از ظرفیت‌های کشاورزی

توتون کاری گلستان آگاه نمود

بازدید از روند تولید سیگار در کارخانه سیگارت سازی قرق

در این بخش مهمانان از روند تولید سیگار آگاه و از نزدیک با کیفیت مواد اولیه(در بخش تغدیه) تا مرحله نهایی تولید آگاه شدن

گفتنی است دراین بازدید در راستای تعامل استانداری گلستان با جمهوری تاتارستان روسیه درراستای نگاه مثبت مدیرعامل

شرکت دخانیات ایران انجام پذیرفت.

شایان ذکرست سالیان متمادی  دلالها ، توتون منطقه گلستان را به ترکیه ارسال  کرده و درآنجا با نام "توتون ترکیه"! ، توسط

تجار آن کشوربه روسیه و همچنین جمهوری های آسیای میانه ارسال میشود