تاریخ 1401/05/11         ساعت 11:00:49     گروه خبری روابط عمومی

با حضور آیینی معاون تولید و برخی مدیران ستادی شرکت دخانیات ایران رمضان وزیری بعنوان سرپرست مدیریت مجتمع گلستان شد و از تلاشهای حسن پور فلاح در دوره تصدی سرپرستی تقدیر شد
تصویر