تاریخ 1401/03/11         ساعت 21:23:11     گروه خبری روابط عمومی

سرپرست مدیریت مجتمع دخانیات گلستان سرزده در بخش ناهارخوری کارگران خاضر شد و با آنان به گفتگو پرداخت
تصویر

 به گزارش روابط عمومی مجتمع گلستان  ، کارگران در این دیدار غیرمنتظره  در حین صرف غذا طی گفتگوی راحت و صمیمی مدیریت مجتمع را از کیفیت طبخ غذا آگاه نمودند