لینک های مرتبط

 سردر منطقهمحل تصویر

  مدیر منطقه :
 

حامد محمدی

 لیسانس علوم سیاسی

محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :

اطلاعیه مهم

                                               چارت سازمانی منطقه