مدیر مجتمع

رضا خیاطی
مدیر مجتمع دخانیات آذربایجان غربی
( فوق لیسانس مدیریت )