مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی

فعالیتهای دخانیاتی در استان آذربایجان غربی از سال 1326 با تاسیس اداره دخانیات منطقه ارومیه بطور رسمی آغاز و از همان سال نیز کشت توتون در ارومیه رواج یافت که با توجه به وضعیت اقتصادی استان و توجیه اقتصادی کشت مذکور در مقایسه با محصولات رقیب در سال 1327 در منطقه مهاباد و متعاقبا از سال 1329 در شهرستان خوی و سایر شهرستانهای استان گسترش یافت.
با توجه به میزان کشت و تولید توتون در منطقه و بنا به مقتضیات زمان در سال 1348 یکی از اولین کارخانجات عمل آوری توتون تیپ شرقی در ارومیه تاسیس و در سال 1350 مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1361 حسب نیاز منطقه کارخانه عمل آوری توتون تیپ شرقی در شهرستان خوی مورد بهره برداری قرار گرفت.
صنعت سیگارت سازی به جهت استفاده بهینه از فضا و تاسیسات و نیروی انسانی منطقه در سال 1376  شروع گردید.