توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط


محل تصویر  سردر منطقه:
محل تصویر

مدیر منطقه:

حسین کاظم زاده
محل تصویر پرسنل مشغول به کار:
محل تصویر
 
مسئول اداری و مالی :

عمران زارع مهاری
دانشجوی دکتری حسابداری

دخانیات از نگاهی دیگرچارت سازمانی منطقه:

محل تصویر