لینک های مرتبط

  سردر منطقه : اداره دخانیات استان اردبیل

رییس اداره دخانیات استان اردبیل  مدیر منطقه :
علی هدایتی

کارشناس ارشد حسابداری

   پرسنل مشغول به کار : عکس دسته جمعی کارکنان اداره دخانیات استان اردبیل

مسوول اداری مالی استان اردبیل  مسئول اداری و مالی :
  بهنام رزمجو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق  جزا و جرم شناسی

دخانیات از نگاهی دیگر

چارت سازمانی منطقه:

چارت سازمانی اداره دخانیات استان اردبیل