آیین نامه ها

 

 آیین نامه امور مالی

آیین نامه معاملات

آیین نامه انضباطی

آیین نامه بازرسی

نظامنامه شورای فرهنگی

کمیته سرمایه گذاری مشترک

روش اجرایی تامین مواد اولیه توتونی خارجی

آیین نامه صادرات بخش اعطای کارگزاری در خارج از کشور

نظام نامه کمیته سرمایه گذاری مشترک

نظام نامه کمیته برند

روش اجرایی تامین مواد اولیه توتونی خارجی

آیین نامه فروش داخلی سیگارت و تنباکو

آیین نامه نگهداری و تعیین تکلیف محصولات رو به انقضاء

نظام نامه شورای عالی فروش

دستورالعمل مدیریت طرح های تحقیقاتی

دستورالعمل طراحی و توسعه محصول

فرآیند بررسی مواد توتونی خارجی

برنامه راهبردی

دستور العمل کمیته تدوین و بازنگری مستندات

دستورالعمل کد گذاری

ضوابط اجرایی بودجه

نقشه راه شرکت دخانیات ایران

نظام نامه کمیته مدیریت ضایعات

دستور العمل ارزیابی عملکرد ماشین آلات سیگارت سازی بسته بندی و بازیافت

آیین نامه منابع انسانی بخش انتصاب و ارتقا

آیین نامه اعطای وام به کارکنان شرکت دخانیات ایران

روش اجرائی تعیین تکلیف اقلام ضایعاتی بلامصرف و مازاد