اعضای هیأت مدیره

- محمد مجاور شیخان، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

- سیدابوالحسن رضوی، رئیس هیأت مدیره 

- جواد برات، عضو هیأت مدیره 

- پیام همدانی مجرد، عضو هیأت مدیره 

- مهدی نوذری، عضو هیأت مدیره