توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

محل تصویر  سردر منطقه :
محل تصویر  مدیر منطقه :
 مرتضی
اعظمی
محل تصویر  مسئول اداری و مالی :
 عابدین
امجدیان
محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :
محل تصویر   فروش :
 رامین
حسینی

 

اطلاعیه مهم

چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر