نوع محصول نام تجاری اندازه نوع بسته مقدار در واحد نام لاتین ایران کد توضیحات دیگر
سیگارت
فروردین
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Farvardin
0236120120400038
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
فروردین
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Farvardin
0236120120400001
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
فروردین
بزرگ
کارتن
50 باکس
Farvardin
0236120120400077
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
مهر
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Mehr
0236120120400039
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
مهر
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Mehr
0236120120400002
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
مهر
بزرگ
کارتن
50 باکس
Mehr
0236120120400078
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آسیا
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Asia
0236120120400040
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آسیا
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Asia
0236120120400003
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آسیا
بزرگ
کارتن
50 باکس
Asia
0236120120400079
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
تیر سه ستاره
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Tir 3 star
0236120120400041
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
تیر سه ستاره
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Tir 3 star
0236120120400021
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
تیر سه ستاره
بزرگ
کارتن
50 باکس
Tir 3 star
0236120120400080
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
تیر پنج ستاره
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Tir 5 star
0236120120400042
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
تیر پنج ستاره
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Tir 5 star
0236120120400022
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
تیر پنج ستاره
بزرگ
کارتن
50 باکس
Tir 5 star
0236120120400081
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی ، گیلان
سیگارت
اُشنو ویژه
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Oshnoo vijeh
0236120120400043
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
اُشنو ویژه
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
Oshnoo vijeh
0236120120400004
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
اُشنو ویژه
کوچک
کارتن
20 باکس
Oshnoo vijeh
0236120120400082
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما بیست عددی
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Homa 20
0236120120400044
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما بیست عددی
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
Homa 20
0236120120400005
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما بیست عددی
کوچک
کارتن
20 باکس
Homa 20
0236120120400083
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams mint
0236110120400001
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams mint
0236110120400006
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس نعناع
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams mint
0236110120400011
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams lemon
0236110120400002
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams lemon
0236110120400007
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس لیمو
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams lemon
0236110120400012
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams orange
0236110120400003
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams orange
0236110120400008
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس پرتقال
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams orange
0236110120400013
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams apples
0236110120400004
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams apples
0236110120400009
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس دوسیب
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams apples
0236110120400014
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams peach
0236110120400005
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams peach
0236110120400010
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس هُلو
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams peach
0236110120400015
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آرتا
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Arta
0236120120400045
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آرتا
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Arta
0236120120400023
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
آرتا
بزرگ
کارتن
50 باکس
Arta
0236120120400084
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما بیضی
بدون فیلتر
جعبه مقوایی
40 نخ
Homa 40
0236120120400075
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما بیضی
بدون فیلتر
کارتن
250 جعبه
Homa 40
0236120120400085
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما پنجاه عددی
بدون فیلتر
جعبه مقوایی
50 نخ
Homa 50
0236120120400076
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
هُما پنجاه عددی
بدون فیلتر
کارتن
200 جعبه
Homa 50
0236120120400086
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
68
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
68
0236120120400046
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
68
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
68
0236120120400006
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
68
کوچک
کارتن
20 باکس
68
0236120120400087
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
اُردیبهشت
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Ordibehesht
0236120120400047
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
اُردیبهشت
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Ordibehesht
0236120120400007
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
اُردیبهشت
بزرگ
کارتن
50 باکس
Ordibehesht
0236120120400088
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر قدیم
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Zar
0236120120400048
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر قدیم
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Zar
0236120120400008
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر قدیم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Zar
0236120120400089
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر جدید
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Zar new
0236120120400049
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر جدید
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Zar new
0236120120400009
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
زر جدید
بزرگ
کارتن
50 باکس
Zar new
0236120120400090
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
دی آبی
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Day blue
0236120120400050
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
دی آبی
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Day blue
0236120120400010
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
دی آبی
بزرگ
کارتن
50 باکس
Day blue
0236120120400091
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
شیراز
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Shiraz
0236120120400051
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
شیراز
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Shiraz
0236120120400011
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
شیراز
بزرگ
کارتن
50 باکس
Shiraz
0236120120400092
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
سیگارت
بیستون
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Bistoon
0236120120400052
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bistoon
0236120120400024
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bistoon
0236120120400093
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
فروردین پاکت مقوایی
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Farvardin hard box
0236120120400067
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
فروردین پاکت مقوایی
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Farvardin hard box
0236120120400025
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
فروردین پاکت مقوایی
بزرگ
کارتن
50 باکس
Farvardin hard box
0236120120400094.
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
فروردین متوسط
متوسط
پاکت کاغذی
20 نخ
Farvardin slim
0236120120400054
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
فروردین متوسط
متوسط
باکس کاغذی
10 پاکت
Farvardin slim
0236120120400012
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
فروردین متوسط
متوسط
کارتن
50 باکس
Farvardin slim
0236120120400096
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن مُلایم
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bahman light
0236120120400068
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن مُلایم
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bahman light
0236120120400027
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن مُلایم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bahman light
0236120120400097
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن متوسط
متوسط
پاکت کاغذی
20 نخ
Bahman slim
0236120120400055
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن متوسط
متوسط
باکس کاغذی
10 پاکت
Bahman slim
0236120120400013
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن متوسط
متوسط
کارتن
50 باکس
Bahman slim
0236120120400098
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
بهمن پاکت مقوایی
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bahman hard box
0236120120400069
ایرانی - تولید دخانیات - تهران ، گیلان
سیگارت
بهمن پاکت مقوایی
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bahman hard box
0236120120400028
ایرانی - تولید دخانیات - تهران ، گیلان
سیگارت
بهمن پاکت مقوایی
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bahman hard box
0236120120400099
ایرانی - تولید دخانیات - تهران ، گیلان
سیگارت
هُما فیلتردار
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Homa filter tip
0236120120400056
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
هُما فیلتردار
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
Homa filter tip
0236120120400014
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
هُما فیلتردار
کوچک
کارتن
20 باکس
Homa filter tip
0236120120400100
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
کیش
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Kish
0236120120400057
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
کیش
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
Kish
0236120120400015
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
کیش
کوچک
کارتن
20 باکس
Kish
0236120120400101
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
30
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
30
0236120120400070
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
30
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
30
0236120120400029
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
30
بزرگ
کارتن
50 باکس
30
0236120120400102
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر کوچک
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Tir small
0236120120400058
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر کوچک
کوچک
باکس کاغذی
10 پاکت
Tir small
0236120120400016
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر کوچک
کوچک
کارتن
50 باکس
Tir small
0236120120400103
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
98
متوسط
پاکت کاغذی
20 نخ
98
0236120120400059
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
98
متوسط
باکس مقوایی
10 پاکت
98
0236120120400030
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
98
متوسط
کارتن
50 باکس
98
0236120120400104
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر متوسط
متوسط
پاکت کاغذی
20 نخ
Tir slim
0236120120400060
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر متوسط
متوسط
باکس کاغذی
10 پاکت
Tir slim
0236120120400017
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
تیر متوسط
متوسط
کارتن
50 باکس
Tir slim
0236120120400105
ایرانی - تولید دخانیات - تهران
سیگارت
مگنا
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Magna
0236120120400061
خارجی - تولید دخانیات مشارکتی ، وارداتی - گیلان ، جی تی آی پارس
سیگارت
مگنا
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Magna
0236120120400031
خارجی - تولید دخانیات مشارکتی ، وارداتی - گیلان ، جی تی آی پارس
سیگارت
مگنا
بزرگ
کارتن
50 باکس
Magna
0236120120400106
خارجی - تولید دخانیات مشارکتی ، وارداتی - گیلان ، جی تی آی پارس
سیگارت
کاسپین
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Caspian
0236120120400071
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
کاسپین
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Caspian
0236120120400032
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
کاسپین
بزرگ
کارتن
50 باکس
Caspian
0236120120400107
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
تیر مُلایم
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Tir light
0236120120400072
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
تیر مُلایم
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Tir light
0236120120400033
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
تیر مُلایم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Tir light
0236120120400108
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
57
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
57
0236120120400062
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
57
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
57
0236120120400018
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
57
کوچک
کارتن
20 باکس
57
0236120120400109
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن کوتاه
کوچک
پاکت کاغذی
20 نخ
Bahman small
0236120120400063
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن کوتاه
کوچک
باکس کاغذی
25 پاکت
Bahman small
0236120120400019
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن کوتاه
کوچک
کارتن
20 باکس
Bahman small
0236120120400110
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Bahman
0236120120400064
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن
بزرگ
باکس کاغذی
10 پاکت
Bahman
0236120120400020
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bahman
0236120120400111
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن نعنایی
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bahman menthol
0236120120400073
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن نعنایی
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bahman menthol
0236120120400034
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن نعنایی
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bahman menthol
0236120120400112
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن قهوه
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bahman coffee
0236120120400074
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن قهوه
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bahman coffee
0236120120400035
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بهمن قهوه
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bahman coffee
0236120120400113
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Zica
0236120120400065
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Zica
0236120120400036
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا
بزرگ
کارتن
50 باکس
Zica
0236120120400114
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا مُلایم
بزرگ
پاکت کاغذی
20 نخ
Zica light
0236120120400066
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا مُلایم
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Zica light
0236120120400037
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
زیکا مُلایم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Zica light
0236120120400115
ایرانی - تولید دخانیات - گیلان
سیگارت
بیستون مُلایم
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bistoon light
0236120120400119
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون مُلایم
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bistoon light
0236120120400120
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون مُلایم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bistoon light
0236120120400121
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون خیلی مُلایم
بزرگ
پاکت مقوایی
20 نخ
Bistoon ultra light
0236120120400122
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون خیلی مُلایم
بزرگ
باکس مقوایی
10 پاکت
Bistoon ultra light
0236120120400123
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
سیگارت
بیستون خیلی مُلایم
بزرگ
کارتن
50 باکس
Bistoon ultra light
0236120120400124
ایرانی - تولید دخانیات مشارکتی - شرکت دخانیات قشم
تنباکوی مُعسّل
الشّمس آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams gum
0236110120400028
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams gum
0236110120400029
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس آدامس
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams gum
0236110120400030
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس توت فرنگی
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alshams strawberry
0236110120400031
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس توت فرنگی
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alshams strawberry
0236110120400032
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
الشّمس توت فرنگی
50 گرمی
کارتن
10 باکس
Alshams strawberry
0236110120400033
ایرانی - تولید دخانیات - آذربایجان غربی
تنباکوی مُعسّل
بهمن پرتغال
40 گرمی
بسته مقوایی
40 گرم
Bahman orange
0236110120400095
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن پرتغال
40 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Bahman orange
0236110120400096
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن پرتغال
40 گرمی
کارتن
25 باکس
Bahman orange
0236110120400035
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن نعناع
40 گرمی
بسته مقوایی
40 گرم
Bahman mint
0236110120400097
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن نعناع
40 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Bahman mint
0236110120400098
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن نعناع
40 گرمی
کارتن
25 باکس
Bahman mint
0236110120400037
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن هُلو
40 گرمی
بسته مقوایی
40 گرم
Bahman peach
0236110120400099
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن هُلو
40 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Bahman peach
0236110120400100
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی مُعسّل
بهمن هُلو
40 گرمی
کارتن
25 باکس
Bahman peach
0236110120400094
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
زرد طلایی
250 گرمی
بسته سلفون
250 گرم
Talayi
0236110120400042
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
زرد طلایی
500 گرمی
بسته سلفون
500 گرم
Talayi
0236110120400043
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
زرد طلایی
1000 گرمی
بسته سلفون
1000 گرم
Talayi
0236110120400044
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
کاشان زاینده رود
100 گرمی
بسته سلفون
100 گرم
Kashan zayanderood
0236110120400045
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
کاشان زاینده رود
100 گرمی
کارتن
60 بسته
Kashan zayanderood
0236110120400046
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
خوانسار زاینده رود
100 گرمی
بسته سلفون
100 گرم
Khansar zayanderood
0236110120400047
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
خوانسار زاینده رود
100 گرمی
کارتن
60 بسته
Khansar zayanderood
0236110120400048
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
هکان زاینده رود
100 گرمی
بسته سلفون
100 گرم
Hakan zayanderood
0236110120400049
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
هکان زاینده رود
100 گرمی
کارتن
60 بسته
Hakan zayanderood
0236110120400050
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
بُرازجان
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Borazjan
0236110120400051
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
بُرازجان
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Borazjan
0236110120400052
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
اصفهان
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Esfahan
0236110120400053
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
اصفهان
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Esfahan
0236110120400054
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
کاشان
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Kashan
0236110120400055
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
کاشان
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Kashan
0236110120400056
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
شاهرود
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Shahrood
0236110120400057
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
شاهرود
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Shahrood
0236110120400058
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
ارداک
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Ardak
0236110120400059
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
ارداک
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Ardak
0236110120400060
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
خوانسار
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Khansar
0236110120400061
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
خوانسار
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Khansar
0236110120400062
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
هکان
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Hakan
0236110120400063
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
تنباکوی سُنتی
هکان
100 گرمی
کارتن
100 بسته
Hakan
0236110120400064
ایرانی - تولید دخانیات - اصفهان
توتون سُنتی
نیمکوب مُمتاز
50 گرمی
بسته کاغذی
50 گرم
Nimkoob momtaz
0236110120400086
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
نیمکوب مُمتاز
50 گرمی
کارتن
150 بسته
Nimkoob momtaz
0236110120400087
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
نیمکوب سه ستاره
50 گرمی
بسته کاغذی
50 گرم
Nimkoob 3 star
0236110120400088
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
نیمکوب سه ستاره
50 گرمی
کارتن
150 بسته
Nimkoob 3 star
0236110120400089
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
نیمکوب پنج ستاره
50 گرمی
بسته کاغذی
50 گرم
Nimkoob 5 star
0236110120400090
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
نیمکوب پنج ستاره
50 گرمی
کارتن
150 بسته
Nimkoob 5 star
0236110120400091
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
چپق
50 گرمی
بسته کاغذی
50 گرم
Chopogh
0236110120400092
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
توتون سُنتی
چپق
50 گرمی
کارتن
150 بسته
Chopogh
0236110120400093
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian mint
0236110120400065
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian mint
0236110120400066
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین نعناع
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian mint
0236110120400070
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian orange
0236110120400067
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian orange
0236110120400068
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین پرتقال
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian orange
0236110120400069
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian peach
0236110120400071
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian peach
0236110120400072
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین هُلو
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian peach
0236110120400073
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian apples
0236110120400074
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian apples
0236110120400075
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین دوسیب
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian apples
0236110120400076
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین توت فرنگی
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian strawberry
0236110120400077
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین توت فرنگی
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian strawberry
0236110120400078
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین توت فرنگی
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian strawberry
0236110120400079
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian lemon
0236110120400080
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian lemon
0236110120400081
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین لیمو
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian lemon
0236110120400082
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Caspian gum
0236110120400083
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Caspian gum
0236110120400084
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
کاسپین آدامس
50 گرمی
کارتن
20 باکس
Caspian gum
0236110120400085
ایرانی - تولید دخانیات - کردستان
تنباکوی مُعسّل
السفیر گل رُز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir rose
0236110120400223
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر گل رُز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir rose
0236110120400222
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر گل رُز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir rose
0236110120400221
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلو سیاه
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir plum
0236110120400224
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلو سیاه
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir plum
0236110120400225
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلو سیاه
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir plum
0236110120400226
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر نوشابه
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir cola
0236110120400242
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر نوشابه
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir cola
0236110120400243
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر نوشابه
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir cola
0236110120400244
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر خیار
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir cucumber
0236110120400212
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر خیار
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir cucumber
0236110120400213
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر خیار
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir cucumber
0236110120400214
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر کاپوچینو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir cappuccino
0236110120400217
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر کاپوچینو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir cappuccino
0236110120400216
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر کاپوچینو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir cappuccino
0236110120400215
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر انگور
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir grape
0236110120400247
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر انگور
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir grape
0236110120400246
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر انگور
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir grape
0236110120400245
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر طالبی
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir cantaloupe
0236110120400230
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر طالبی
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir cantaloupe
0236110120400231
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر طالبی
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir cantaloupe
0236110120400232
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir gum
0236110120400101
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir gum
0236110120400102
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آدامس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir gum
0236110120400103
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر موز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir banana
0236110120400104
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر موز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir banana
0236110120400105
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر موز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir banana
0236110120400106
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هِل
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir cardamom
0236110120400248
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هِل
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir cardamom
0236110120400249
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هِل
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir cardamom
0236110120400250
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلبالو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir black cherry
0236110120400253
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلبالو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir black cherry
0236110120400252
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر آلبالو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir black cherry
0236110120400251
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir lemon
0236110120400107
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir lemon
0236110120400108
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir lemon
0236110120400109
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir peach
0236110120400110
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir peach
0236110120400111
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر هُلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir peach
0236110120400112
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alsafir apples
0236110120400113
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alsafir apples
0236110120400114
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
السفیر دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alsafir apples
0236110120400115
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سه ستاره ساحل
تنباکوی مُعسّل
تندر موز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar banana
0236110120400116
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر موز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar banana
0236110120400117
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر موز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar banana
0236110120400118
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar apples
0236110120400119
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar apples
0236110120400120
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar apples
0236110120400121
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar mint
0236110120400122
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar mint
0236110120400123
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar mint
0236110120400124
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar peach
0236110120400125
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar peach
0236110120400126
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر هُلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar peach
0236110120400127
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر گیلاس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar cherry
0236110120400254
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر گیلاس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar cherry
0236110120400255
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر گیلاس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar cherry
0236110120400256
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar lemon
0236110120400128
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar lemon
0236110120400129
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar lemon
0236110120400130
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر کاپوچینو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar cappuccino
0236110120400218
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر کاپوچینو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar cappuccino
0236110120400219
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر کاپوچینو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar cappuccino
0236110120400220
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar orange
0236110120400131
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar orange
0236110120400132
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar orange
0236110120400133
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر توت فرنگی
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Tondar strawberry
0236110120400134
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر توت فرنگی
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Tondar strawberry
0236110120400135
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
تندر توت فرنگی
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Tondar strawberry
0236110120400136
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت تنباکو تندر شیراز
تنباکوی مُعسّل
النجم هلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm peach
0236110120400137
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم هلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm peach
0236110120400138
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم هلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm peach
0236110120400139
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm apples
0236110120400140
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm apples
0236110120400141
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm apples
0236110120400142
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm mint
0236110120400143
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm mint
0236110120400144
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm mint
0236110120400145
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm lemon
0236110120400146
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm lemon
0236110120400147
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm lemon
0236110120400148
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm gum
0236110120400149
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm gum
0236110120400150
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم آدامس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm gum
0236110120400151
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm orange
0236110120400152
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm orange
0236110120400153
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm orange
0236110120400154
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم گیلاس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Alnajm cherry
0236110120400259
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم گیلاس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Alnajm cherry
0236110120400258
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
النجم گیلاس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Alnajm cherry
0236110120400257
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت نوید فخار
تنباکوی مُعسّل
فارس دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars apples
0236110120400155
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars apples
0236110120400156
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars apples
0236110120400157
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars peach
0236110120400160
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars peach
0236110120400159
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس هُلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars peach
0236110120400158
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars mint
0236110120400161
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars mint
0236110120400162
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars mint
0236110120400163
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars orange
0236110120400166
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars orange
0236110120400165
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars orange
0236110120400164
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس موز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars banana
0236110120400167
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس موز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars banana
0236110120400168
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس موز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars banana
0236110120400169
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars gum
0236110120400172
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars gum
0236110120400171
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس آدامس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars gum
0236110120400170
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars lemon
0236110120400173
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars lemon
0236110120400174
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars lemon
0236110120400175
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس طالبی
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Fars cantaloupe
0236110120400235
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس طالبی
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Fars cantaloupe
0236110120400234
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فارس طالبی
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Fars cantaloupe
0236110120400233
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت پیشگامان قائم فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Favaka apples
0236110120400176
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Favaka apples
0236110120400177
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Favaka apples
0236110120400178
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Favaka mint
0236110120400181
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Favaka mint
0236110120400180
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Favaka mint
0236110120400179
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Favaka orange
0236110120400182
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Favaka orange
0236110120400183
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Favaka orange
0236110120400184
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Favaka peach
0236110120400187
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Favaka peach
0236110120400186
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه هُلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Favaka peach
0236110120400185
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Favaka lemon
0236110120400188
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Favaka lemon
0236110120400189
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
فواکه لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Favaka lemon
0236110120400190
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت فواکه فارس
تنباکوی مُعسّل
بایا لیمو
100 گرمی
بسته پارچه ای
100 گرم
Baya lemon
0236110120400191
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا لیمو
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Baya lemon
0236110120400192
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا لیمو
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Baya lemon
0236110120400193
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا توت فرنگی
100 گرمی
بسته پارچه ای
100 گرم
Baya strawberry
0236110120400196
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا توت فرنگی
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Baya strawberry
0236110120400195
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا توت فرنگی
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Baya strawberry
0236110120400194
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا کاپوچینو
100 گرمی
بسته پارچه ای
100 گرم
Baya cappuccino
0236110120400239
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا کاپوچینو
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Baya cappuccino
0236110120400240
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا کاپوچینو
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Baya cappuccino
0236110120400241
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا آلو سیاه
100 گرمی
بسته پارچه ای
100 گرم
Baya plum
0236110120400227
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا آلو سیاه
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Baya plum
0236110120400228
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
بایا آلو سیاه
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Baya plum
0236110120400229
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت بایا پارس
تنباکوی مُعسّل
فاخر پرتقال
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher orange
0236110120400197
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر پرتقال
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher orange
0236110120400198
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر پرتقال
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher orange
0236110120400199
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر دوسیب
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher apples
0236110120400202
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر دوسیب
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher apples
0236110120400201
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر دوسیب
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher apples
0236110120400200
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر نعناع
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher mint
0236110120400203
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر نعناع
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher mint
0236110120400204
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر نعناع
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher mint
0236110120400205
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر طالبی
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher cantaloupe
0236110120400236
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر طالبی
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher cantaloupe
0236110120400237
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر طالبی
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher cantaloupe
0236110120400238
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر موز
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher banana
0236110120400208
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر موز
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher banana
0236110120400207
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر موز
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher banana
0236110120400206
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر هُلو
100 گرمی
بسته کاغذی
100 گرم
Fakher peach
0236110120400209
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر هُلو
100 گرمی
باکس مقوایی
12 بسته
Fakher peach
0236110120400210
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
فاخر هُلو
100 گرمی
کارتن
6 باکس
Fakher peach
0236110120400211
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت سرمایه گذاری فاخر
تنباکوی مُعسّل
زاگرس آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros gum
0236110120400409
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros gum
0236110120400410
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس آدامس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros gum
0236110120400411
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros mint
0236110120400412
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros mint
0236110120400413
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros mint
0236110120400414
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros orange
0236110120400415
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros orange
0236110120400416
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros orange
0236110120400417
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس لیمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros lemon
0236110120400418
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس لیمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros lemon
0236110120400419
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس لیمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros lemon
0236110120400420
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس دوسیب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros apples
0236110120400421
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس دوسیب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros apples
0236110120400422
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس دوسیب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros apples
0236110120400423
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس هُلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros peach
0236110120400424
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس هُلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros peach
0236110120400425
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس هُلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros peach
0236110120400426
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس انگور
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros grape
0236110120400427
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس انگور
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros grape
0236110120400428
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس انگور
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros grape
0236110120400429
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس ردبول
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
Zagros red bull
0236110120400430
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس ردبول
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
Zagros red bull
0236110120400431
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
زاگرس ردبول
50 گرمی
کارتن
25 باکس
Zagros red bull
0236110120400432
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت صنایع پیشروتک
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نعناع
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ MINTS FLAVOUR
0236110120400433
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نعناع
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ MINTS FLAVOUR
0236110120400434
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نعناع
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ MINTS FLAVOUR
0236110120400435
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز هلو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ PEACH FLAVOUR
0236110120400436
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز هلو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ PEACH FLAVOUR
0236110120400437
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز هلو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ PEACH FLAVOUR
0236110120400438
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز ليمو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ LEMON FLAVOUR
0236110120400439
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز ليمو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ LEMON FLAVOUR
0236110120400440
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز ليمو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ LEMON FLAVOUR
0236110120400441
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز گل رز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ ROJEJ FLAVOUR
0236110120400442
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز گل رز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ ROJEJ FLAVOUR
0236110120400443
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز گل رز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ ROJEJ FLAVOUR
0236110120400444
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز توت فرنگي
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ STRAWBERRY FLAVOUR
0236110120400445
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز توت فرنگي
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ STRAWBERRY FLAVOUR
0236110120400446
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز توت فرنگي
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ STRAWBERRY FLAVOUR
0236110120400447
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آدامس
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ GUM FLAVOUR
0236110120400448
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آدامس
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ GUM FLAVOUR
0236110120400449
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آدامس
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ GUM FLAVOUR
0236110120400450
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز قهوه
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ COFFEE FLAVOUR
0236110120400451
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز قهوه
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ COFFEE FLAVOUR
0236110120400452
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز قهوه
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ COFFEE FLAVOUR
0236110120400453
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پيپ
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ PIPE FLAVOUR
0236110120400454
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پيپ
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ PIPE FLAVOUR
0236110120400455
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پيپ
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ PIPE FLAVOUR
0236110120400456
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نسكافه
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ NESCAFE FLAVOUR
0236110120400457
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نسكافه
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ NESCAFE FLAVOUR
0236110120400458
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نسكافه
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ NESCAFE FLAVOUR
0236110120400459
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پرتقال
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ ORANGE FLAVOUR
0236110120400460
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پرتقال
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ ORANGE FLAVOUR
0236110120400461
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز پرتقال
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ ORANGE FLAVOUR
0236110120400462
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آلبالو
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ CHERRY FLAVOUR
0236110120400463
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آلبالو
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ CHERRY FLAVOUR
0236110120400464
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز آلبالو
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ CHERRY FLAVOUR
0236110120400465
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دو سيب
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ TWO APPLE FLAVOUR
0236110120400466
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دو سيب
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ TWO APPLE FLAVOUR
0236110120400467
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دو سيب
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ TWO APPLE FLAVOUR
0236110120400468
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز طالبي
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ MELON FLAVOUR
0236110120400469.
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز طالبي
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ MELON FLAVOUR
0236110120400470
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز طالبي
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ MELON FLAVOUR
0236110120400471
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز موز
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ BANANA FLAVOUR
0236110120400472
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز موز
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ BANANA FLAVOUR
0236110120400473
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز موز
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ BANANA FLAVOUR
0236110120400474
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نارگيل
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ COCONUT FLAVOUR
0236110120400475
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نارگيل
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ COCONUT FLAVOUR
0236110120400476
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز نارگيل
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ COCONUT FLAVOUR
0236110120400477
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دارچين
50 گرمی
بسته مقوایی
50 گرم
NAB ROZ CINNAMON FLAVOUR
0236110120400478
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دارچين
50 گرمی
باکس مقوایی
10 بسته
NAB ROZ CINNAMON FLAVOUR
0236110120400479
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز
تنباکوی مُعسّل
ناب رز دارچين
50 گرمی
کارتن
25 باکس
NAB ROZ CINNAMON FLAVOUR
0236110120400480
ایرانی - تولید خصوصی - شرکت ناب رز